Wydawca treści Wydawca treści

Położenie

Lasy Nadleśnictwa Ostrołęka położone są w IV Krainie Mazowiecko-Podlaskiej w dzielnicach:

  • 1-Niziny Północno-Mazowieckiej, w Mezoregionie Wysoczyzny Ciechanowsko-Płońskiej,
  • 4-Puszczy Kurpiowskiej,
  • 5-Niziny Podlaskiej i Wysoczyzny Siedleckiej, w Mezoregionie Dolnej Narwi i Wysoczyzny Łomżyńskiej.

Obszar Nadleśnictwa zaliczany jest do zlodowacenia środkowopolskiego. Położony jest w zlewni rzeki Narew, z jej dopływami Róż, Omulew, Rozoga, Orz i Szkwa. Ukształtowanie terenu jest mało urozmaicone, w zasadzie równinne. Wysokość nad poziom morza waha się od 112 do 140m.

Pod względem klimatycznym rejon ten zaliczony jest do typu klimatu umiarkowanego Krainy Wielkich Dolin z silnym wpływem klimatu kontynentalnego od wschodu. Występują tu duże amplitudy temperatur rocznych, nagłe przejścia pór roku oraz małe ilości opadów. Średnia roczna temperatura wynosi 7,4ºC,Średnia roczna temperatura wynosi 7,4ºC, przeciętna ilość opadów: 485-527 mm, okres wegetacyjny trwa 185-200 dni.

Dominującym utworem geologicznym są piaski rzeczne tarasów akumulacyjnych i piaski lodowcowe. Niekorzystne warunki glebowe i klimatyczne sprawiły, że znaczącą przewagę mają ubogie siedliska borowe, a podstawowym gatunkiem lasotwórczym jest sosna.

Nadleśnictwo Ostrołęka prowadzi gospodarkę leśną w zarządzanych lasach Skarbu Państwa na podstawie Planu Urządzenia Lasu na okres 01.01.2012 r. - 31.12.2021 r.  sporządzonego przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Oddział Olsztyn na podstawie stanu lasu na dzień 1 stycznia 2012r.