Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Przeczytaj więcej o łowiectwie

Fauna leśna na terenie Nadleśnictwa Ostrołęka jest dość uboga. Zwierzyna gruba reprezentowana jest przez łosie jelenie, sarny i dziki. Szacuje się, że jeleni jest ok. 260 szt. saren 1669 szt., a dzików 133 szt. Szacuje się, że jeleni jest ok. 260 szt. saren 1669 szt., a dzików 133 szt. Z gatunków chronionych (kiedyś łownych) spotkać można łosia, wydrę, bobra, a czasami wilka.

Zwierzyna drobna bytująca na terenie naszego nadleśnictwa to lisy, zające, bażanty, kuropatwy, borsuki, kuny i inne.

Na potrzeby opracowania rocznych planów pozyskania zwierzyny, a także w celu określenia zabiegów hodowlanych i ochronnych w lesie niezbędne jest oszacowanie liczebności zwierzyny. Wynika z niego m.in., że na przestrzeni ostatnich lat stan populacji jeleniowatych systematycznie wzrasta.

Na terenie Nadleśnictwa Ostrołęka znajduje się 19 obwodów dzierżawionych przez 14 kół łowieckich.

Aktualnie obowiązującym planem jest:

"Wieloletni Łowiecki Plan Hodowlany Dla Rejonu Hodowlanego Nr 6 Kurpie Zachodnie" na lata 2008-2018

Pogłowie zainwentaryzowanej zwierzyny stan na 10.III.2019r.

Gatunek zwierzyny

Liczebność zinwentaryzowanej zwierzyny na 10.03.2015r.

1

2

Łosie

130

Jelenie

260

Sarny

1669

Dziki

133

Lisy

                                   692

Jenoty

111

Borsuki

167

Kuny

406

Norki ameryk.

295

Tchórze

128

Piżmaki

68

Zające

5911

 

 

Jarząbki

10

Bażanty

1154

Kuropatwy

1829