Wydawca treści Wydawca treści

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych

HCVF (High Conservation Value Forests), czyli lasy o szczególnych walorach przyrodniczych zostały wyznaczone na terenie Nadleśnictwa Ostrołęka zgodnie z Zarządzeniem nr 24 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z 26 sierpnia 2008 roku. Zidentyfikowanie powierzchni HCVF jest według zasad FSC jednym z elementów prowadzenia dobrej gospodarki leśnej.

Wykaz lasów o szczególnych wartościach przyrodniczych i kulturowych zidentyfikowanych według kategorii HCVF występujących na terenie Nadleśnictwa Ostrołęka.

Kategoria HCVF Powierzchnia [ha]
     
     
     
3.1 Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej – m.in. Bory bagienne 3,35
3.2 Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali europy (ujęte w załączniku i dyrektywy siedliskowej, lecz w Polsce pospolitsze i występujące wielkoobszarowo, stanowiące ważne obszary gospodarki leśnej – m.in. Grądy i łęgi 72,38
4.1 Lasy wodochronne 339,48
4.2 Lasy glebochronne 219,57
6 Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności 43,67
razem 678,45

 

Zasady wyznaczania HCVF

 
                      

Osobą wyznaczoną do kontaktów w ww. sprawie jest

P. Przemysław Kacperek

tel.: 29-760 71 32

adres e-mail przemyslaw.kacperek@olsztyn.lasy.gov.pl

 

 


Propozycje nowych obszarów HCVF

W ramach ciągłych prac nad ustaleniem lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests) Nadleśnictwo Ostrołęka proponuje zgodnie z „Kryteriami wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych" wyznaczenie dodatkowych powierzchni HCVF 6 - Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności,

Propozycje powierzchni HCVF 6 - Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności, zgodnie z „Kryteriami wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests) w Polsce, winny być ustalone w porozumieniu z lokalnymi władzami na poziomie gmin.

Nadleśnictwo przedkłada wykaz proponowanych powierzchni, stanowiących przedmiot konsultacji społecznych.

Łodziska

07-19-1-04-211-h-00

Miejsce obelisku - tablica upamiętniająca wachmistrza Władysława Małkowskiego, gajowego leśnictwa Durlasy. Wachmistrz brał udział w Kampanii Wrześniowej jako żołnierz Korpusu Ochrony Pogranicza. Więzień obozu w Ostaszkowie. Zamordowany w 1940 roku przez NKWD w Twerze.

Przystań

07-19-2-10-48-p-00

Ponad 150-letni drzewostan przylegający do Parku Zabytkowego w miejscowości Przystań. Las w sąsiedztwie zabytkowego dworu; obecnie szkoły podstawowej. Miejsce kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności rozpoznane metodami komunikacji społecznej.

 

Pełna treść obwieszczenia wraz z mapami przedstawiającymi lokalizację i formularzem zgłaszania uwag/wniosków pod adresem BIP:

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_olsztyn/nadl_ostroleka/komunikaty_i_ogloszenia