Wydawca treści Wydawca treści

Lasy Nadleśnictwa

Pod zarządem Nadleśnictwa Ostrołęka znajduje się niemal 17 tys. ha lasów. Tutejsi leśnicy opiekują się także 21 tys. ha lasów prywatnych.

Lasy Nadleśnictwa Ostrołęka według regionalizacji przyrodniczo –leśnej położone są w IV Krainie Mazowiecko – Podlaskiej w dzielnicach:

  • Dzielnicy Niziny Północno mazowieckiej w Mezoregionie Wysoczyzny Ciechanowsko - Płońskiej
  • Dzielnicy Puszczy Kurpiowskiej
  • Dzielnicy Niziny Podlaskiej i Wysoczyzny Siedleckiej w Mezoregionie Doliny Dolnej Narwi i Mezoregionie Wysoczyzny Łomżyńskiej

Nadleśnictwo Ostrołęka leży w zasięgu zlodowacenia środkowopolskiego, stadiału Warty. W rzeźbie opisywanego obszaru wyraźnie zaznaczyły się procesy eoliczne tworząc krajobraz wydmowy Równiny Kurpiowskiej.

Pod względem klimatycznym obszar nadleśnictwa zaliczony jest do typu klimatu umiarkowanego Krainy Wielkich Jezior z silnym wpływem klimatu kontynentalnego. Występują tu duże amplitudy temperatur rocznych, nagłe przejście pór roku oraz stosunkowo niewielkie ilości opadów.

Cały teren Nadleśnictwa Ostrołęka położony jest w dorzeczu Wisły. Największa rzeka omawianego obszaru jest rzeka Narew, będąca prawym dopływem Wisły. Narew jest typowa rzeka nizinna, nazywana warkoczowa gdyż płynie siecią rozgałęziających sie i łączących sie koryt. Największymi dopływami Narwi na terenie nadleśnictwa są: Rozoga, Omulew i Orz. Przez teren nadleśnictwa przepływa wiele mniejszych rzek. Brak jest natomiast większych naturalnych akwenów wodnych.

Głównym gatunkiem lasotwórczym Nadleśnictwa Ostrołęka jest sosna występuje na 93% powierzchni nadleśnictwa, Głównym gatunkiem lasotwórczym Nadleśnictwa Ostrołęka jest sosna występuje na 93% powierzchni nadleśnictwa, następnym w kolejności gatunkiem jest olsza (3%) i brzoza (2%) spośród innych gatunków można wymienić dąb, świerk.

Przeważającym siedliskowym typem lasu jest bór świeży 74,88% i bór mieszany świeży 13,6%.Siedliska lasowe zajmują w sumie 6,69% powierzchni nadleśnictwa.

Udział siedliskowych typów lasu w Nadleśnictwie Ostrołęka

Na terenie Nadleśnictwa Ostrołęka lasy gospodarcze zajmują 57,76% powierzchni, lasy ochronne to 40,73%, rezerwat stanowi 1,51%.

Średni wiek lasów na terenie nadleśnictwa to 56 lat a przeciętny zapas to 230m3/ha.