SZKODY ŁOWIECKIE

     W związku z wejściem w życie w dniu 1 kwietnia 2018 r. znowelizowanej ustawy z dnia 22.03.2018 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r. poz. 651) zmianie uległa procedura oględzin i szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny.

1. Wniosek o szacowanie szkód, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

2. Wniosek winien zawierać:

1) imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;

2) wskazanie miejsca wystąpienia szkody;

3) wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

3. Wniosek składa się w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania szkód.

4. Szacowanie szkód składa się z:

1) oględzin;

2) szacowania ostatecznego.

5. Właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda, oraz dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego przysługuje odwołanie do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu.

Szczegółową procedurę z zakresu obowiązku wynagradzania szkód; oględzin i szacowania szkód reguluje Art. 46 Ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r. poz. 651).